首页 > 语文知识 > 短语

心字开头的成语

[电脑版] 钟丽

以下是心字开头成语,共84个。

1 心安理得 xīn ān lǐ dé

2 心谤腹非 xīn bàng fù fēi

3 心病还须心药医 xīn bìng hái xū xīn yào yī

4 心不在焉 xīn bù zài yān

5 心长发短 xīn cháng fà duǎn

6 心长力短 xīn cháng lì duǎn

7 心潮澎湃 xīn cháo péng pài

8 心弛神往 xīn chí shén wǎng

9 心慈面软 xīn cí miàn ruǎn

10 心粗气浮 xīn cū qì fú

11 心胆俱裂 xīn dǎn jù liè

12 心荡神迷 xīn dàng shén mí

13 心到神知 xīn dào shén zhī

14 心烦技痒 xīn fán jì yǎnɡ

15 心烦意乱 xīn fán yì luàn

16 心服口服 xīn fú kǒu fú

17 心浮气躁 xīn fú qì zào

18 心腹之患 xīn fù zhī huàn

19 心腹之交 xīn fù zhī jiāo

20 心甘情愿 xīn gān qíng yuàn

21 心高气傲 xīn gāo qì ào

22 心广体胖 xīn guǎng tǐ pán

23 心狠手辣 xīn hěn shǒu là

24 心花怒放 xīn huā nù fàng

25 心怀鬼胎 xīn huái guǐ tāi

26 心怀叵测 xīn huái pǒ cè

27 心慌意乱 xīn huāng yì luàn

28 心灰意懒 xīn huī yì lǎn

29 心灰意冷 xīn huī yì lěng

30 心回意转 xīn huí yì zhuǎn

31 心活面软 xīn huó miàn ruǎn

32 心急火燎 xīn jí huǒ liǎo

33 心急如焚 xīn jí rú fén

34 心急如火 xīn jí rú huǒ

35 心坚石穿 xīn jiān shí chuān

36 心惊胆战 xīn jīng dǎn zhàn

37 心惊肉跳 xīn jīng ròu tiào

38 心口如一 xīn kǒu rú yī

39 心宽体胖 xīn kuān tǐ pán

40 心旷神怡 xīn kuàng shén yí

41 心劳日拙 xīn láo rì zhuō

42 心力交瘁 xīn lì jiāo cuì

43 心灵手巧 xīn líng shǒu qiǎo

44 心领神会 xīn lǐng shén huì

45 心乱如麻 xīn luàn rú má

46 心满意足 xīn mǎn yì zú

47 心明眼亮 xīn míng yǎn liàng

48 心慕手追 xīn mù shǒu zhuī

49 心平气和 xīn píng qì hé

50 心虔志诚 xīn qián zhì chéng

51 心去难留 xīn qù nán liú

52 心如刀割 xīn rú dāo gē

53 心如刀绞 xīn rú dāo jiǎo

54 心如古井 xīn rú gǔ jǐng

55 心如死灰 xīn rú sǐ huī

56 心如铁石 xīn rú tiě shí

57 心如悬旌 xīn rú xuán jīng

58 心神不定 xīn shén bù dìng

59 心神恍惚 xīn shén huǎng hū

60 心手相应 xīn shǒu xiāng yìng

61 心术不正 xīn shù bù zhèng

62 心无二用 xīn wú èr yòng

63 心闲手敏 xīn xián shǒu mǐn

64 心向往之 xīn xiàng wǎng zhī

65 心小志大 xīn xiǎo zhì dà

66 心心念念 xīn xīn niàn niàn

67 心心相印 xīn xīn xiāng yìn

68 心血来潮 xīn xuè lái cháo

69 心痒难挠 xīn yǎng nán náo

70 心有灵犀一点通 xīn yǒu líng xī yī diǎn tōng

71 心有余而力不足 xīn yǒu yú ér lì bù zú

72 心有余悸 xīn yǒu yú jì

73 心余力绌 xīn yú lì chù

74 心猿意马 xīn yuán yì mǎ

75 心悦诚服 xīn yuè chéng fú

76 心照不宣 xīn zhào bù xuān

77 心照神交 xīn zhào shén jiāo

78 心之官则思 xīn zhī guān zé sī

79 心织笔耕 xīn zhī bǐ gēng

80 心直口快 xīn zhí kǒu kuài

81 心中无数 xīn zhōng wú shù

82 心中有数 xīn zhōng yǒu shù

83 心拙口夯 xīn zhuō kǒu bèn

84 心醉魂迷 xīn zuì hún mí

关键词:分类成语

点此纠错或发表评论 []